ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

ใช้งานระบบแลกบัตร SURE VMS ผ่าน Remote desktop ไม่ได้

0 votes
ใช้งานระบบแลกบัตร SURE VMS ผ่าน Remote desktop ไม่ได้
asked Aug 18, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Aug 18, 2017 by support

1 Answer

0 votes

คำแนะนำ

คำอธิบาย
เราไม่สามารถใช้งานระบบแลกบัตรผ่านการ remote desktop ในลักษณะหลาย ๆ ผู้ใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวได้ เนื่องจากระบบมีการคิดลิขสิทธิ์ในรูปแบบจุดหรือเครื่องที่ใช้งาน หากท่านต้องการใช้งานลักษณะแบบ Thin client สามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อแนะนำวิธีการใช้งานระบบแลกบัตร ในลักษณะ thin client ได้
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...