ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

SM1270-การส่ง E-mail มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบ

0 votes

แจ้งเตือนพบข้อผิดพลาด การส่ง E-mail มีข้อผิดพลาดโปรดตรวจสอบ [FormVisitorAdd-SM1270]

asked Jun 22, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Aug 18, 2017 by support

1 Answer

0 votes

ระบบแลกบัตรชัวร์ วีเอ็มเอส พบข้อผิดพลาดในการส่ง E-mail จากการกำหนดไว้ในการตั้งค่า

วิธีการแก้ไขปัญหา

วิธีที่ 1 แก้ไขปัญหาระบบการส่ง E-mail
ตรวจสอบ E-mail ของผู้รับ ว่าถูกต้องหรือไม่

วิธีที่ 2 แก้ไขปัญหาระบบการส่ง E-mail
ตรวจสอบการตั้งค่า Mail Server ว่าถูกต้องหรือไม่
เข้าที่ เมนู/ตั้งค่า/ระบบการแจ้งเตือน/กำหนดการส่ง E-mail

ตัวอย่างการตั้งค่า
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...