ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

การสื่อสาร SQL มีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ Support [FormVisitorAdd-LOAD238]

0 votes
การสื่อสาร SQL มีข้อผิดพลาด โปรดติดต่อ Support [FormVisitorAdd-LOAD238]
asked Aug 18, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Aug 18, 2017 by support

1 Answer

0 votes
 
Best answer

ระบบทำการตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของระบบแลกบัตร แต่พบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล ของระบบแลกบัตรผู้มาติดต่อได้

วิธีที่ 1
หากใช้งานเป็นครั้งแรก ให้ตรวจสอบการตั้งค่าระบบฐานข้อมูลของระบบแลกบัตร ว่ากำหนดค่าได้ถูกต้องหรือไม่ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบได้

วิธีที่ 2
ให้ทำการตรวจสอบระบบฐานข้อมูลของระบบแลกบัตร ว่าเปิดให้บริการอยู่หรือไม่ และมีการเปิด firewall ที่เครื่องของระบบฐานข้อมูลหรือไม่ (หากพบว่ามีให้ทดลองปิด firewall และทำการเชื่อมต่ออีกครั้ง)

answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...