ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

การบันทึกรูปใบหน้ามีข้อผิดพลาด [FormVisitorAdd[SRC-1709]

0 votes
การบันทึกรูปใบหน้ามีข้อผิดพลาด [FormVisitorAdd[SRC-1709]
asked Aug 18, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Aug 18, 2017 by support

1 Answer

0 votes
วิธีแก้ไข 1
ให้ตรวจสอบการกำหนดค่าสิทธิการเขียนไฟล์ของที่ติดตั้งระบบแลกบัตร ให้แน่ใจว่ามีสิทธิ์ในการอ่านและเขียนไฟล์ลงไปได้
 
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...