ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

ระบบแลกบัตร การจัดกลุ่มผิดพลาด โปรดติดต่อ Support [InDevice-CG105]

0 votes
ระบบแลกบัตร การจัดกลุ่มผิดพลาด โปรดติดต่อ Support [InDevice-CG105] พบปัญหาเมื่อดูรายละเอียดข้อมูลของผู้มาติดต่อแลกบัตร จากระบบแลกบัตร การแจ้งเตือนนี้เป็นการแจ้งเตือนการจัดกลุ่มผิดพลาดของข้อมูลการแลกบัตรเข้า ออก

วิธีการแก้ไข
asked Aug 18, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)

1 Answer

0 votes
 
Best answer
การจัดกลุ่มผิดพลาดเป็นในส่วนของ มีการแก้ไขกลุ่มของผู้มาติดต่อ โดยไม่ได้ผ่านโปรแกรมในการดำเนินการ ทำให้ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลที่ถูกต้อง ออกมาแสดงได้ วิธีแก้ไขปัญหา จำเป็นต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ในการแก้ไขปปัญหา
answered Sep 10, 2018 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...