ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

InsertDep-IDM779 พบข้อบกพร่องการโหลดรายชื่อแผนก

+1 vote

พบข้อบกพร่องการโหลดรายชื่อแผนก [InsertDep-IDM779]

วิธีแก้ไข 1 
พบข้อบกพร่องการโหลดรายชื่อแผนก ให้ทำการตวจสอบ โปรแกรม MS SQL ว่าทำงานอยู่ใช่หรือไม่

วิธีที่ 2 แก้ไขการตั้งค่า
ตรวจสอบการตั้งค่าฐานข้อมูล จากเครื่องมือทดสอบติดต่อฐานข้อมูล 
ที่ c:\SUREVMS\config\

asked Jul 29, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Jul 29, 2017 by support

1 Answer

0 votes
วิธีแก้ไข 1 
พบข้อบกพร่องการโหลดรายชื่อแผนก ให้ทำการตวจสอบ โปรแกรม MS SQL ว่าทำงานอยู่ใช่หรือไม่

วิธีที่ 2 แก้ไขการตั้งค่า
ตรวจสอบการตั้งค่าฐานข้อมูล จากเครื่องมือทดสอบติดต่อฐานข้อมูล 
ที่ c:\SUREVMS\config\
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...