ระบบแลกบัตร SURE VMS Q&A - ข้อมูลช่วยเหลือ, where you can ask questions and receive answers from other members of the community. บริการช่วยเหลือการใช้งานระบบแลกบัตร จาก www.sure.co.th

FGCL751-ตรวจสอบไม่พบกล้องที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า

0 votes
แจ้งเตือนพบข้อผิดพลาด ตรวจสอบไม่พบกล้องที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า [FormVisitorAdd-FGCL751]

asked Jun 22, 2017 in แลกบัตรเข้า by support (800 points)
edited Aug 18, 2017 by support

1 Answer

0 votes
 
Best answer

ระบบแลกบัตรชัวร์ วีเอ็มเอส พบข้อผิดพลาดในการใช้งานตรวจไม่พบกล้องที่มีการกำหนดไว้ในการตั้งค่า

วิธีการแก้ไขปัญหา

วิธีที่ 1 แก้ไขปัญหาระบบแลกบัตรไม่พบกล้องที่ตั้งค่าไว้
ตรวจสอบอุปกรณ์กล้องที่มีการติดตั้งไว้ ว่าได้เสียบสาย USB ไว้หรือไม่

วิธีที่ 2 แก้ไขปัญหาระบบแลกบัตรไม่พบกล้องที่ตั้งค่าไว้
ถอดสาย USB กล้องสักครู่ และเสียบสาย USB กล้องกลับไปใหม่
 
answered Aug 18, 2017 by support (800 points)
ระบบแลกบัตร SURE VMS
...